KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    70-Mearic Suresi
    44 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44
70-Mearic Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
70-Mearic Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
70-EL-MEARIC SURESİ Bu mübarek sûre, El-Hakka sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Kırdört âyet-i Kerîme'yi içermektedir. Yüce Yaratıcı'nın kulları hakkında Mearic sahibi olduğunu, yâni: Nimetlerinin muhtelif mertebelerde, farklı derecelerde bulunduğu bildirdiği için kendisine böyle "Mearic" sûresi adı verilmiştir. Bununla beraber "Seele" Sûresi ve "Mevaki" sûresi unvanlarına da sahiptir. Kıyametin vasfını ve Cehennemin azabını bildirdiği için "El-Hakka" sûresinin tamamlayıcısı hükmünde bulunmuştur. Başlıca konuları şunlardır: 1. Kıyametin meydana geleceğini, azabın vukuunu bir alay maksadîle soran inkarcıları tehdîd. 2. Kıyametin müthiş hâllerini ve kâfirlerin pek korkunç bir vaziyette bulunacaklarını ihtar. 3. İnsanların yaradılışlarını tasvîr ve ehl-i îmanın vasıflarını, âlicenabâne hareketlerini medih ve sena. 4. Yüce Yaratıcı'nın inkarcıları helak etmeğe ve onların yerlerine mü'mîn, sâlih kullarını getirmeğe kaadir olduğunu beyan. 5. İnkarcıların pek boş ümitlerde bulunduklarını ve onların nasıl bir sûi akıbete giriftar olacaklarını teşhîr. 6. Âhire t i inkâr edenlerin nasıl bir şekilde tekrar hayata erdirilerek, mahşere sevk edileceklerini teblîğ, uyanmak için dikkatleri çekme…

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014