KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    48-Fetih Suresi
    29 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29
48-Fetih Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
48-Fetih Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
48-FETIH SURESİ Bu mübarek Sûre, Medine-i Münevvere'de Cuma sûresinden sonra nazil olmuştur. Yâni: Hz. Peygamberin hicretinden sonra "Hudeybiyye" seferi esnasında inmiştir. Böyle hicretten sonra nazil olan sûreler, medenî sayılmaktadırlar, velevki, Medine-i Münevvere'nin içinde nazil olmamı; olsunlar. Bu mübarek sûre, yirmi dokuz âyet-i kerîmeyi kapsamaktadır. Bundan evvelki Muhammed sûresi -Aleyhisselâm- da müslümanlar hakkında ilâhî yardımın zuhur edeceği vâ'd olunmuş, müslümanlara istiğfar etmeleri emredilmişti. Bu mübarek sûrede ise fethin, Allah'ın yardımının meydana geldiği, ilâhî mağfiretin gerçekleştiği müjde edilmektedir. Bu münâsebetle buna böyle Fetih Sûresi ünvânı verilmiştir. Bu mübarek sûrenin başlıca konuları şunlardır: (1): Resûl-i Ekrem'in birçok fetihlere nail olacağını ve İslâm dininin izzet ve yüceliğini müjdelemek. (2): Peygamber Efendimizle ağaç altında bey'atte bulunan zâtların Allah rızâsına ve ilâhî yardıma nail olacağını ilân. (3): Hz. Peygamberin Arab taifesine mükellef oldukları cihâd vazifesini tebliğ, ve bu vazifeden yüz çevirenlerin azaba uğrayacaklarını ihtar ve bu hususta mazeretli olanları tâyin buyurması. (4): Yüce Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'a müminlerin tam bir emniyet ile gireceklerine dâir olan rüyasının gerçekleşeceğini tebliğ. (5): Müminleri Mescid-i Haram'a girmekten men etmeğe çalışan müşriklerin câhiliyye taassuplarını teşhir ediyor. Ehl-i imânın ise sükûnetle, takva ile vasıflanmış olduklarını Cenab-ı Hak'kın dilediği kullarını cennete sokacağını haber veriyor. (6): Son Peygamber Hazretlerinin hidâyetle, hak din ile gönderilmiş olduğundaki hikmete ve İslâm dininin yüceliğine işaret buyuruyor. (7): Hz. Muhammed Aleyhisselâm'ın bir Allah Resulü olduğunu ve onunla beraber olan ehl-i imânın kâfirlere karşı vaziyetleriyle kendi aralarındaki pek merhametlice münâsebetlerini beyân ve nasıl parlak birer seçkin simaya sahip ve semavî kitablarda da nasıl bir vasıf ile vasıflanmış bulunduklarını ilân ve sâlih müminleri mağfiretle, büyük bir mükâfata kavuşmakla müjdelemektedir.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014