KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    41-Fussilet Suresi
    54 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
41-Fussilet Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
41-Fussilet Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
41-FUSSILET SURESİ Bu mübarek sûre de Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Elli dört âyet-i kerîmeyi içermektedir. Bir adı da "Secde Sûresi"dir. Diğer bir adı da "Mesabîh Sûresi"dir. Hâ, Mim harfleriyle başlayan sûrelerin ikincisi olduğu için ismi de "Hamim sûresi"dir. Başlıca konuları şunlardır: 1 Mü'min Sûresinin âhirinde kâfirlere karşı yapılan tehdidi diğer bir nevi tehdit ile kuvvetlendirmek ve ayrıntılara inmek. 2 Yüce vasıfları açıklanan Kur'an-ı Kerim'i kabulden kaçınan müşriklerin hak etmiş oldukları cezaları ve bâzı kavimlerin başlarına gelmiş olan felâketleri ihtar etmek. 3 Allah Teâlâ'nın varlığına, birliğine ve kudretine, ilminin genişliğine dâir dış ve iç âlemdeki çeşitli delilleri zikretmek. 4 İnsanların varlıkları zamanındaki kibirli durumlarına ve bir musibet anındaki yalvarış ve yakarışlarına işaret etmek. 5 Kur'an-ı Kerim hakkındaki yanlış telâkkileri red etmek, O'nun nasıl bir şifâ ve rahmet vesîlesi olduğunu beyân ve nüzulûndeki hikmet ve menfaate dikkatleri çekmek. 6 Kâfirlerin kıyamet hakkındaki inkârlarını reddetmek ve âlemde mü'minlerin nail olacakları kerametleri ve nîmetleri beyân etmek. 7 Kâinatın yaratıcısının kudret eserlerine dikkatleri çekmek, doğru yolda olan müminlerin ahlâkını ve dünyevî ve uhrevî mevkilerini övmek ve inkarcıların uğursuz hâllerini gözler önüne sermek.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014