KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    40-Mümin Suresi
    85 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85
40-Mümin Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
40-Mümin Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
40-EL MU'MIN SURESİ Bu mübarek Sûre, Mekke-i Mükerreme'de "Zümer Sûresi"nden sonra nazil olmuştur. (58) Âyet-i Kerîmeden meydana gelmektedir. Yalnız "35, 56, ve 57)inci âyetlerin Medine-i Münevvere'de nazil olduğu da rivayet olunmuştur. Bu sûrede beyân olunan Fir'avun ailesi arasında bir seçkin, kahraman, mümin zâtın bulunup Fir'avun'u ikaza çalışmış olduğu bildirildiği için bu mücahit zâta bir işaret olmak ve müminlerin değerini yüceltmeye vesîle olmak üzere bu mübarek sûreye böyle "El mü'min Sûresi" adı verilmiştir. Maamafih bir adı da "Elgâfir Sûresi"dir. Diğer bir ismi de "Ettavl Sûresi"dir. Çünkü bu sûrenin üçüncü âyetinde Cenab-ı Hak'kın "gâfir" yâni: Günâhları bağışlayıcı olduğu ve "zittavl" yâni, fazi, lütuf, ihsan ve kudret sahibi bulunduğunu bildirdiği için bu mübarek sûreye bu isimler de verilmiştir. Bir de bu sûre ile bunu tâkibeden altı sûre-i celîle, "Hâ Mim" harfleriyle başladıkları için bunların yedisine de "Hâ Mim Sûresi" adı verilmiştir. Bu yedi sûre, birbirinin ardından ve Mushaf-ı Şerifteki tertip üzere nazil olmuştur. Faziletleri hakkında birçok rivayetler vardır. Bunlara "Lübabülkur'an = Kur'an'ın seçkin, hâlis sûreleri ve "Dibacülkur'an = Kur'an'ın pek kıymetli atlası ve "Arâisülkur'an" Kur'an'ın çiçekleri adı da verilmiştir. Bu mübarek sûrenin başlıca içeriği şunlardır: (1): Kur'an-ı Kerimin yüceliği, Cenab-ı Hak'kın birliği ve affedici ve şiddetli azap edici olduğu ve "Ezzümer" sûresinin sonunda müthiş akıbetleri bildirilen kâfirlere bir kurtuluş çaresi olarak tevbekâr olmalarına işaret buyurulması. Nûh kavminin ve benzerlerinin Peygamberlere karşı tutumları ve nasıl azap gördükleri. Arşı taşıyan meleklerin özellikleri ve müminler hakkındaki duaları. Kâfirlerin cehennemdeki durumları ve boş temennîleri. Âlemin Yaratıcısının kutsal varlığı hakkındaki deliller, kâfirlere yönelik ilâhî yasaklar ve tarihî ibretler. Musa Aleyhisselâm'ın Fir'avun'u dine daveti ve bir mü'min zâtın Fir'avun'a ihtarı. Fir'avun gibi dinsizlere tâbi olanlar ile olmayanların akıbetleri. Resûl-i Ekrem'in sabr ile ve insanları irşada devam ile yükümlü olması. Allah Teâlâ'nın kulları hakkındaki çeşitli nîmetleri ve inkarcılara bilâhare vuk'u bulacak pişmanlıklarının bir fâide vermeyeceği.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014