KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    18-Kehf Suresi
    110 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88 89 90
91 92 93
94 95 96
97 98 99
100 101 102
103 104 105
106 107 108
109 110
18-Kehf Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
18-Kehf Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
18-KEHF SURESİ Bu mübarek sûre, yüzon âyeti kerimeden meydana gelmektedir. Bütün bu âyetler, Mekke'i Mükerreme'de nazil olmuştur. Ancak bir görüşe göre (28) inci âyeti kerime Medine'i Münevvere'de inmiştir. Bu sû re-i celilede bir kudret hârikası olan ashab-ı kehf'in hallerine dair haber verildiği için buna böyle "Kehf Sûresi" adı verilmiştir. Bu mübarek sûrenin başlıca konuları şunlardır: 1 - Allah Teâlâ'nın övgüye, teşbih ve birlenmeye lâyık olduğunu gösteren Kur'an-ı Kerim'in yüceliğine ve ne gibi hikmetlere, faydalara binaen nazil olmuş olduğuna ve diğer bir kısım ilâhî eserlere işaret olunmaktadır. 2 - Haddizatında pek garip olan ve haşir ile neşire bir örnek oluşturan eshab-ı kehf'in hadisesi, ve bununla beraber Allah'ın kudreti ile bundan daha garip daha harikulade nice yaratılış hâdiselerinin meydana getirilebileceği beyan buyurulmaktadır. 3 - Resûl-i Ekrem'in kutsî vazifesi, onun hak yolunda sabır ile vasıflanmış olması bildirilmektedir. İmân edenlerin pek güzel bir âkibete nail olacakları müjdelenmektedir. Küfür ve zulmü seçenlerin de nasıl korkunç cezalara kavuşacakları ihtar olunmaktadır. 4 - Dünya varlığına kapılıp da fâni servet ve samanına güvenen, uhrevî bir hayattan gafil bulunan bir şahsın bu cahilce hali ile güzel bir inanca sahip bulunan ve Cenab-ı Hak'ka sığınıp ondan başarılar dileyen bir zatın hâli arasındaki bir mukayese ve fâni varlıkların ibret veren örneği ve neticesi dikkatli bakışlara takdim buyuru I m akadır. 5 - Şeytanın ve iblis tabiatlı kimselerin ilâhî emre itaatden nasıl kaçındıkları bildirilmektedir, onların nihayet imdattan nasıl mahrum, azaba mâruz kalackaları ihtar dilmektedir. 6 - Kur'an'ı Kerim'de insanlar için ne kadar ibret ve uyanmaya vesile olacak kıssaların anlatılmış olduğu, o ilâhî kitabın âyetlerini dinleyip anlamaktan kaçınan kimselerin de hidayetten ne kadar mahrum bulunduklarını bildirmektedir. 0 gibi kimselerin sırf bir ilâhî rahmet eseri olarak derhal helake maruz kalmayıp kendilerine bir düşünce müddeti verilmekte bulunduğu beyan olunmaktadır. Ve bir kısım yok olmaya mâruz kalmış ülkelere halkın dikkat nazarları çekilmektedir. 7 - Hazreti Musa'nın bir seyahati esnasında Hazreti Hızır'la karşılaştığı, aralarında cereyan etmiş olan konuşmaları ve Allah'ın kudretine şahitlik eden bir takım hârikaların vücude gelmiş bulunduğu birer ibret örneği olmak üzere beyan buyurullaktadır. 8 - Zülkarneyin'in doğu ve batıya seyyahatı Yecüc ve Mecüc'ün etrafa yayılmasına geçici olarak mâni olacak bir şeddin inşa edilmiş olduğu ve bir takım hakikatları kabul etmiyerek inkarcı olarak yaşıyanların kötü âkibetleri İmân ve güzel amel sahiplerinin de ebedî saadetlere kavuşacakları bildirilmektedir. Resûl-i Ekrem Efendimizin de halka hitaben Allah'ın birliğini nasıl telkine memur bulunmuş olduğu izah buyurulmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014