KÜNYE   KAYNAKÇA   İLETİŞİM      

  SAYFANIN MOBİL VERSİYONU: kuranmeali.name.tr   

ARAPÇA METNİ     SURELER     MEAL     TEFSİR     KELİMELER-KAVRAMLAR    
TEFSİR  

    17-İsra Suresi
    111 Ayet  Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri >>
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88 89 90
91 92 93
94 95 96
97 98 99
100 101 102
103 104 105
106 107 108
109 110 111
17-İsra Suresi Bilgiler; Ömer Nasuhi Bilmen
17-İsra Suresi
Ömer Nasuhi Bilmen
17-ISRA SURESİ Bu sûre-i celile yüz on bir âyeti kapsamaktadır. Tercih edilen görüşe göre bütün bu âyetler Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. Bazı zatlara göre yalnız (60, 76, 80) inci âyetler Medine-i Münevvere'de inmiştir. Bu mübarek sürede Resûl-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizin geceleyin miracı şerife ulaştığı beyan buyurulduğu için buna "Isrâ Sûresi" adı verilmiştir. Çünkü "Isrâ" kelimesi, geceleyin bir yerden diğer bir yere yaya veya süvari olarak gitmek ve gidilmek manasınadır. Miraç ise yükseğe çıkmak demektir. Yüce Peygamber'in geceleyin götürülmesi, göklerin üstüne kadar çıkarılması ger-çekleştiğinden bu yolculuğa "Miraç" adı da verilmiştir. Bu mübarek isrâ sûresinin başlıca, içeriği şunlardır: (I) Bundan evvelki Nahl sûresinde Hazreti İbrahim'in büyük bir Peygamber olduğu ve Cenab-ı Hakkın iyilik yapanlarla beraber bulunduğu bildirilmişti. Bu Isra Sûrei celilesinde de son peygamber Hz. Muhammed'in Miracı Şerife çıkması bildirilerek onun ne kadar seçkin yüce bir peygamber olduğuna ve ne kadar Allah'ın ihsanına mazhar, iyi ve saygın bir zat olduğuna işaret buyurulmaktadır. (2) Hazreti Musa'ya ve İsrail oğullarının durumlarına ait açıklamalar (3) Kur'an'ı Kerim'in nasıl bir hidayet rehberi olduğuna, Allah'ın kudretini gösteren yaratılış eserlerine, kulluk vazifelerini yerine getirmeyenlerin korkunç âkibetlerine ve nice kavimlerin bu yüzden helak olmuş olduklarına dair bilgiler. (4) insanların nelerle mükellef olduklarına, valideynin ve akrabaların haklarına riâyetin lüzumuna dair uyarılar. (5) Diğer riayet edilecek ve kendilerinden kaçınılacak hususlara dair bilgiler ve bu konudaki hikmetli açıklamaları. (6) Allah'ın birliğine şahitlik eden deliller, Kur'an'ı Kerim'e ve bir kısım hakikatlara karşı inkarcıların vaziyetleri, cahilce iddiaları. (7) Hak Teâlâ'nın bu âlemdeki tasarrufları, inkarcıların haklarındaki helak ve cezayı ve bazı hususlardan dolayı tecelli eden ilâhî imtihanı (8) Meleklerin Hazreti Adem'e karşı secde ile mükellef iyetleri, şeytanın ise bu secdeden kaçınmış ve ebedî lanete hedef olmuş olduğu. (9) İnsanlık hakkındaki çeşitli nimetler, bunlara karşı bir takım kimselerin nankörlükte bulunmakta oldukları âkibet, kimlerin selâmete erip kimlerin eremiyecekleri. (10) Namazların kılınacağı vakitler, Kur'an-ı Kerim'in inişindeki faideler, hikmetler. (11) Ruh hakkındaki suale cevap. (12) Bütün insanlar ve cinlerin Kur'an-ı Kerim'e bir benzer meydana getiremiyecekleri ve kâfirlerin nasıl bir inatçı şekilde küfre düşmüş oldukları ve kendilerine verilen cevap. (13) Hazreti Musa'ya verilen âyetler, hârikalar. Firavun'un iddiası ve felâkete uğrayışı. (14) Kur'an'ın büyük bir hak ve hikmet üzere nazil olmuş olduğu, Cenab'ı Hak'ki İlim ve irfan ehlinin tevhid ve teşbihe devam edecekleri ve Hak Teâlânın değerli vasıfları.

Ömer Nasuhi Bilmen
KUR'AN-I KERİM MEALİ, TEFSİRİ; AÇIKLAMASI, YORUMU VE MANAYI İZHARI;

Copyright © kuranikerim.name.tr, 2014